U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wat Is Kennis?

In deze studie ga ik, al tastend, op zoek naar de werkelijke betekenis van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Voor de overgrote meerderheid van de uitleggers staat deze boom voor de keuze van het kwaad, waarmee er een scheiding ontstond tussen God en mensen.
Velen plaatsen de wetenschap dan ook nog eens in het verlengde van dit kwaad. Men ziet dan de wetenschap, als zaak van het hoofd, staan tegenover het geloof, als zaak van het hart.

Staat de boom van de kennis van goed en kwaad inderdaad voor het kwaad? Is de tegenstelling tussen weten en geloven inderdaad Bijbels? Vertegenwoordigt deze boom wellicht iets compleet anders?

Genesis 2: 9 De boom van het leven in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Genesis 2: 17 Van den
boom van de kennis van goed en kwaad zal je niet eten; want op de dag dat je daarvan eet zal je de dood sterven.
2 Corinthe 3: 7 De bediening van de dood, met letters op stenen gegrift,

Het is opvallend dat in Genesis 2: 17 de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad de bediening van de dood genoemd wordt.
In 2 Corinthe 3: 7 leest feitelijk elke evangelische Bijbelleraar, als vanzelfsprekend, de wet. Is dit zo vanzelfsprekend? Waarom wordt de wet in dat hele hoofdstuk dan geen enkele keer met name genoemd?

Wat is de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad?

We weten dat de bediening van de boom van het leven Christus zelf is.
Johannes 1: 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;
Johannes 5: 26 Gelijk de Vader
leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in Zichzelf.
Johannes 6: 35 Jezus zei tot hen: Ik ben het
brood van het leven.
Johannes 6: 48 Ik ben het
brood van het leven.
Johannes 6: 51 Ik ben het
levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is.
Johannes 11: 25 Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het
leven.
Johannes 14: 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het
leven.
Colosse 3: 4 Christus … , die ons leven is,

Wat is de bediening van de boom van de kennis van goed en kwaad?

Opnieuw ontdekken we dat platgetreden paden in de christelijke godsdienst niet altijd de meest Bijbelse zijn. Het is absoluut niet zo dat de mens niet wijs mocht worden en daarom de boom van de kennis ontzegt werd. Let op het gebruik van dit woord in de Bijbel.

De unieke bron van kennis en wetenschap is God zelf.
Numeri 24: 16 De wetenschap van de Allerhoogste,
Spreuken 2: 5 de
kennis van God.
Jesaja 11: 2 Op hem zal de Geest van Yahweh rusten, … de Geest van
kennis.
Jesaja 53: 11 Door Zijn
kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

Kennis en wetenschap begint bij God.
Spreuken 1: 7 De vreze van Yahweh is het begin van de kennis.

God schenkt de mensen juist kennis en inzicht.
Exodus 31: 3 Ik [Yahweh] heb hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken,
Exodus 35: 31
[Yahweh] heeft hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis voor allerlei werk:
1 Koningen 7: 14 Hij
[Hiram van Tyrus] was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali, terwijl zijn vader een Tyrier was, een koperslager; hij was vervuld met de wijsheid, het verstand en de kennis, nodig om elk werk in koper te verrichten; deze nu kwam tot koning Salomo en voerde al diens werk uit.
Psalm 94: 10 Hij
[Yahweh vs.7], die de mens kennis leert?
Spreuken 2: 6 Yahweh geeft wijsheid, uit Zijn mond komen
kennis en verstandigheid;
Daniël 1: 4 Knapen zonder enig gebrek
[Daniël & zijn 3 vrienden], schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën.

Kennis is een genot voor de gelovige
Spreuken 2: 10 De kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn;
Jesaja 58: 2 Zij hebben een welgevallen aan de
kennis van Mijn wegen,

Het waren ongelovigen die aan die wetenschap geen zin hadden.
Job 21: 14 Tot God zeiden zij: Wijk verre van ons, want aan de kennis van Uw wegen hebben wij geen lust.
Spreuken 1: 22 Hoelang zullen jullie, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de
kennis haten?
Spreuken 1: 29 Omdat zij de
kennis hebben gehaat en de vreze van Yahweh niet hebben verkozen,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende